Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Enhetschef på stadskontorets ekonomiavdelning Claes Ramel är inbjuden för att informera om Malmö stads finansverksamhet 2021.

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa sammanträde.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden över granskningen av tillämpning av barnkonventionen.

 • Återrapportering av uppföljande yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden över granskningen av barn som far illa.

 •   8

  IT-säkerhet

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, tekniska nämnden och miljönämnden över granskningen av Malmö stads ärendeprocess

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden.

   

  Revisorskollegiets arbetsutskott beslutade 2022-03-18 att bordlägga ärendet i avvaktan på kommunstyrelsens yttrande över granskningen.

  Kommunstyrelsen sammanträder 2022-04-06.

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, servicenämnden, grundskolenämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden avseende granskningen av löneprocessen.

 • Återrapportering av yttrande från grundskolenämnden över granskningen av grundsärskolan.

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt servicenämnden.

 • Ekonomidirektör Anna Westerling är inbjuden för att informera om Malmö stads årsredovisning 2021. Avdelningschef Jonas Rosenkvist kommer att informera om uppföljningen av kommunfullmäktigemålen.

   

 • Information från samtliga sakkunniga om granskningen av Malmö stads årsredovisning 2021 samt om väsentliga iakttagelser vid den årliga granskningen av styrelsens och nämndernas interna kontroll, verksamhet, ekonomi och räkenskaper under 2021.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa- vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Inkommen remiss gällande antagande av nya riktlinjer för informationssäkerhet i Malmö stad.

 • Redovisning av förslag till revisorskollegiets budgetskrivelse 2023.

 • Inbjudan och program till STAREV:s årsmöte och revisionskonferens den 24-25 maj 2022 på Scandic Opalen i Göteborg. Sista anmälningsdag är den 13 april 2022.

 • Information om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2022.

 • Information om

  • Revisionsberättelse 2021
  • Skrivelsen Iakttagelser och synpunkter 2021
  • Granskningsrapporter och revisionsberättelser 2021

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.