Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Beslut som fattats med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

 • Återrapportering av uppföljande yttrande från kommunstyrelsen över granskningen av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från kommunstyrelsen, tekniska nämnden och grundskolenämnden över granskningen av krisberedskap.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från fritidsnämnden, kulturnämnden och kommunstyrelsen över fördjupade granskningen ”Stöd till idéburen sektor - föreningsbidrag m.m”.

 • Återrapportering av yttranden från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och överförmyndarnämnden över fördjupade granskningen ”Intern kontroll”.

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, servicenämnden, grundskolenämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden över fördjupade granskningen ”Redovisningsenheterna”.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Årlig uppföljning av arbetsmiljön och uppföljning av systemet för det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM.

 • Revisorskollegiets årsanalys 2021 är rapporterad i planerings- och uppföljningsverktyget Stratsys.

 • Förslag till riskanalys och intern kontrollplan 2022.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Rapportering av status för fördjupade granskningar i revisionsplan 2022.

 • Revisionsdirektören informerar om:

  • Slutrevision 2021
  • Starevs årsmöte/årlig konferens
  • Kommek
  • Utvärdering av styrgruppernas arbete och genomförande av höstmöten med nämnder och bolag

   

  Revisorskollegiets ledamöter svarar gemensamt på Sveriges kommuner och landstings enkät om kommunal revision 2022.

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.