•   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med effektivisering av verksamheten.

 • Stadsrevisionens rapport avseende granskning av löneprocessen.

 • Stadsrevisionens rapport avseende Grundsärskolan

 • Återrapportering av yttrande från funktionsstödsnämnden över granskningen av Personlig assistans.

 • Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och utbildningsnämnden och servicenämnden har en tillräcklig styrning, hantering och uppföljning av extratjänster och övriga arbetsmarknadsanställningar som säkerställer kommunfullmäktiges målsättning inom målområdet utbildning och arbete.

 • Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa- vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2021.

 • Revisionsplan med förslag på granskning av hela den kommunala verksamheten i Malmö stad 2022.

 • Inkommen inbjudan från Region Skånes revisionskontor till revisionssamverkan mellan Skånes kommuner och Region Skåne 2022.
  Styrgruppen för revisionssamverkan i Skåne har beslutat att som gemensam granskning under 2022 erbjuda ”Granskning av effekter av Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne”. Alla Skånes kommuner är inbjudna till  att delta i granskningen.  Svar senast den 17 december 2021.

 • Revisionsdirektören informerar om utvärdering och synpunkter på upplägg och genomförande av årets planeringskonferens.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.