Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med effektivisering av verksamheten.

 • Stadsrevisionens rapport avseende granskning av löneprocessen.

 • Stadsrevisionens rapport avseende Grundsärskolan

 • Återrapportering av yttrande från funktionsstödsnämnden över granskningen av Personlig assistans.

 • Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och utbildningsnämnden och servicenämnden har en tillräcklig styrning, hantering och uppföljning av extratjänster och övriga arbetsmarknadsanställningar som säkerställer kommunfullmäktiges målsättning inom målområdet utbildning och arbete.

 • Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa- vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2021.

 • Revisionsplan med förslag på granskning av hela den kommunala verksamheten i Malmö stad 2022.

 • Inkommen inbjudan från Region Skånes revisionskontor till revisionssamverkan mellan Skånes kommuner och Region Skåne 2022.
  Styrgruppen för revisionssamverkan i Skåne har beslutat att som gemensam granskning under 2022 erbjuda ”Granskning av effekter av Avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne”. Alla Skånes kommuner är inbjudna till  att delta i granskningen.  Svar senast den 17 december 2021.

 • Revisionsdirektören informerar om utvärdering och synpunkter på upplägg och genomförande av årets planeringskonferens.

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.