Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa sammanträde.

 • Malmö stadsrevision har granskat den interna kontrollen vid fyra nämnder. Syftet med granskningen är att bedöma om gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och överförmyndarnämnden har en tillräcklig styrning och uppföljning av arbetet med intern kontroll.

 • Stadsrevisionens rapport avseende den fördjupade granskningen av ärendeprocessen

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgs-nämnden samt tekniska nämnden över granskningen av kontroll och uppföljning av privata utförare.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • I ärendet presenteras förslag på upphandlingsplan 2022–2023 för revisorskollegiet.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 •   11

  Uppföljning av revisionsplan 2021

 • Revisionsdirektören informerar om:

  • Underlag inför planeringskonferensen
  • Revisorskollegiets decembersammanträde

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.