Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 •   3

  Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2021

 • Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa sammanträde.

 • Malmö stadsrevision har granskat Malmö stads gemensamma redovisningsenheter. Malmö stad har som ett led i att effektivisera ekonomiprocesserna bildat tre redovisningsenheter som bland annat sköter bokföring och hantering av leverantörsfakturor åt förvaltningarna.

 • Revisorernas bedömning av Malmö stads delårsrapport januari – augusti 2021.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Införa möjligheten att deltaga på distans vid revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden och vid revisorskollegiets presidiums sammanträden.

 • Revisionsdirektören informerar om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2021.

  Granskningsprojekten följer tidsplaneringen i de beslutade projektplanerna förutom avrapportering av granskningen avseende intern kontroll som kommer att flyttas fram från oktober till revisorskollegiets sammanträde i november månad.

 • Revisionsdirektören informerar om

  • Riskanalys/planeringskonferens

   

  Syftet med konferensen är att välja vilka fördjupade granskningar som ska genomföras under 2022.

  Inlämning av förslag på granskningar från kollegiet:

  ?E-post med länk sänds ut den 21 oktober

  ?Inlämning senast den 5 nov

  ?Schema med lokaler finns under min punkt

   

  • Stadsrevisionens hemsida
   Förslag på ny struktur och innehåll för revisorskollegiet och revisionskontoret på malmö stads hemsida.

   

  • SKR rapport

   ?Rapporten, som utgör ett underlag inför planeringskonferensen, finns i Meetings under punkten Revisionsdirektören informerar.

 • Fredrik Edler informerar om revisionen av Malmö stads delårsrapport 2021 som omfattar granskning och bedömning inom följande område; delårsrapportens innehåll, god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål, finansiellt mål, balanskrav, redovisningsprinciper samt drift- och investeringsredovisning

   

  Revisorernas bedömning är att resultatet i delårsrapporten är förenligt med det finansiella mål som fullmäktige har beslutat om. Revisorerna bedömer att inget av fullmäktiges mål för verksamheten kommer att uppnås fullt ut vid årets slut. Med den information som lämnas i delårsrapporten kan vi inte bedöma om resultaten är förenliga med de långsiktiga mål för verksamheten som fullmäktige beslutat om.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.