•   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 •   3

  Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2021

 • Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa sammanträde.

 • Malmö stadsrevision har granskat Malmö stads gemensamma redovisningsenheter. Malmö stad har som ett led i att effektivisera ekonomiprocesserna bildat tre redovisningsenheter som bland annat sköter bokföring och hantering av leverantörsfakturor åt förvaltningarna.

 • Revisorernas bedömning av Malmö stads delårsrapport januari – augusti 2021.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Införa möjligheten att deltaga på distans vid revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden och vid revisorskollegiets presidiums sammanträden.

 • Revisionsdirektören informerar om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2021.

 • Revisionsdirektören informerar om

  • Riskanalys/planeringskonferens

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.