Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 •   3

  Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2021

 • Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa sammanträde.

 •   5

  Hyresbetalningar

 • Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa- vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Återrapportering av genomförd granskning enligt fastställd internkontrollplan 2021.

 • Revisorskollegiets delårsrapport januari – augusti 2021.

 • Förslag på revisorskollegiets sammanträdesdagar, revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträdesdagar samt revisorskollegiets studiedag och planeringskonferens 2022.

 • Malmö stad är projektpart i ett EU-projekt (genom stadskontoret, fritidsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen) som heter ”Malmö tillsammans”. Ett delmoment i projektet handlar om att utforska hur medborgarbudget skulle kunna användas i Malmö. Med anledning av det bjuder stadskontoret in förtroendevalda politiker till ett webinarium den 4 november klockan 9-11 för att höra om erfarenheter av att använda medborgarbudget från Helsingfors och Nässjö. Vid webinariet deltar också SKR som samlat kunskap och stöttat kommuner i detta.

 • Inkommen remiss från kulturnämnden gällande Biblioteksplan 2022-2027.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Information om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplan 2021.

 • Revisionsdirektören informerar om:

  • Program för planeringskonferensen
   Revisorskollegiet beslutade 2021-08-25 att uppdra åt revisionsdirektören att ta fram ett program för planeringskonferensen som följer föregående års struktur. Revisionsdirektören fick också i uppdrag att bjuda in stadsdirektören för att informera om målstyrningsarbetet på planeringskonferensen.
  • Nästa sammanträde
  • Utkast, Standard för kommunal räkenskapsrevision

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.