Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Ekonomidirektör Anna Westerling informerar om Malmö stads årsredovisning 2020 och Helen Norberg informerar om uppföljningen av kommunfullmäktigemålen.

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • De sakkunniga revisorerna informerar om väsentliga iakttagelser vid den årliga granskningen av samtliga nämnder under 2020.

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, funktionsstödsnämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt stadsbyggnadsnämnden över granskningen av statsbidrag från Migrationsverket.
  Överförmyndarnämnden har begärt anstånd med sitt yttrande till 2021-04-28.

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, servicenämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden över fördjupad granskning av digitalisering.

 • Återrapportering av yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden gällande fördjupad granskning av Barn som far illa.

 • Återrapportering av yttranden från fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden över fördjupade granskningen Barnkonventionen.

 • Återrapportering av yttrande från kommunstyrelsen över granskningen av kommunstyrelsens uppsikt över nämnder.

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, tekniska nämnden och grundskolenämnden över fördjupad granskning av krisberedskap.

 •   12

  IT-säkerhet

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, förskolenämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens avseende granskning av inköpsverksamhet.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

   

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Inkommen inbjudan från Göteborgs stadsrevision till Starevs årliga konferens och årsmöte som genomförs digitalt tisdagen den 25 maj 2021.

  Revisorskollegiets arbetsutskott bereder ärendet inför revisorskollegiets sammanträde. AU föreslår revisorskollegiet besluta om vem eller hur många förtroendevalda som deltar på konferensen.

 • Inkommen inbjudan från Stadsrevisionen i Örebro till primärkommunal revisionskonferens den 18-19 augusti 2021.

  Revisorskollegiets arbetsutskott bereder ärendet inför revisorskollegiets sammanträde. AU föreslår revisorskollegiet besluta om vem eller hur många förtroendevalda som deltar på konferensen.

 • Information om status för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen för 2021.

 • Revisionsdirektören informerar om:

  • Granskningsrapporter och revisionsberättelser
  • Slutrevisionsmötet 210511 klockan 10-13
  • Revisionsberättelsen 2020 och skrivelsen Iakttagelser och synpunkter 2020

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.