Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 •   3

  Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2021

 • På uppdrag av stadsrevisionen i Malmö har KPMG genomfört en granskning av tillämpning, styrning och uppföljning av Barnkonventionen inom fritidsnämnden och stadsbyggnadsnämnden.

 • Stadsrevisionens rapport avseende granskning av inköpsverksamhet. Granskning och rapportering har genomförts av revisionsföretaget EY.

 •   6

  IT-säkerhet

 • Malmö stadsrevision har granskat Malmö stads arbete med krisberedskap. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, grundskolenämnden och tekniska nämnden säkerställer en ändamålsenlig beredskap inför och vid händelse av kris eller extraordinära händelser. Granskningen har även syftat till att bedöma om kommunstyrelsen uppfyller sin uppsiktsplikt när det gäller denna beredskap i Malmö stad.

 • Stadsrevisionens rapport avseende kommunstyrelsens uppsikt över nämnder.

 • Återrapportering av inkomna yttranden från kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgs-nämnden samt tekniska nämnden över granskningen av kontroll och uppföljning av privata utförare.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Deluppföljning 2 av intern kontrollplan 2020.

 • Förslag till riskanalys 2021 för revisorskollegiet har upprättats. Analysen ska ligga till grund för intern kontrollplan 2021 för revisorskollegiet. Riskanalys och intern kontrollplan 2021 ska senast beslutas under revisorskollegiets sammanträde 210224.

 • Revisorskollegiets budget för 2021 med planeringskommentarer samt indikatorer till kommunfullmäktigemålen för mandatperioden.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Genomgång av status för de fördjupade granskningar i revisionsplanen för 2021. Förslag på avrop för granskning av systematiskt brandskyddsarbete.

 • Revisionsdirektören informerar om:

  1. Bokslutsmöten/slutrevisionsmöten 2020
  2. Årsstämma helägda bolag
  3. Nämndernas resultat 2020
  4. Coronapandemin
  5. Inbrott på revisionskontoret

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.