Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Stadsrevisionens rapport avseende statsbidrag från Migrationsverket.

 •   5

  IT-säkerhet

 • PwC har på uppdrag av Malmö stadsrevision granskat digitalisering. Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, servicenämnden, miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden säkerställer att det finns en ändamålsenlig styrning, hantering och uppföljning av digitaliseringssatsningar/ digitaliseringsprojekt som syftar till effektivisering. Granskningen har också syftat till att bedöma kommunstyrelsens uppsiktsplikt när det gäller digitaliseringsarbetet i Malmö stad.

 • Revisionskontorets rapport Barn som far illa - arbetsmarknads- och socialnämndens arbete med orosanmälningar, barnavårdsutredningar och uppföljning av insatser

 • Revisorskollegiet i Malmö stad har efter riskbedömning beslutat att genomföra en förstudie av Malmö stads lokalförsörjning.

  Det är viktigt att lokalförsörjningens delprocesser, som t.ex. beställningar av ny- , till- och ombyggnation, är noga genomarbetade. Ofullständiga underlag eller bristande samsyn kan t.ex. leda till inhyrningar med bristande kvalitet eller till att stadsfastigheter behöver projektera om, vilket medför en ekonomisk såväl som tidsmässig förlust.

  Syftet med förstudien har varit att inhämta information om Malmö stads lokalförsörjning samt att utreda eventuellt behov av fördjupad granskning. Förstudien visar att en fördjupad granskning på sikt bör göras av ett urval av tidiga delprocesser i Malmö stads lokalförsörjning. Det bedöms inte finnas behov av att skicka rapporten för kännedom till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna.

 • Återrapportering av yttranden från fritidsnämnden, funktionsstödsnämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden över fördjupad granskning av hyresbetalningar.

 • Återrapportering av uppföljande yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden gällande fördjupad granskning av missbruks- och beroendevården.

 • Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa-, vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Revisionsplan 2021 för granskning av hela den kommunala verksamheten i Malmö stad som består av kommunstyrelsen, 14 nämnder, ett helägt kommunalt bolag som är moderbolag till åtta helägda dotterbolag och deras dotterbolag, ett antal delägda bolag med dotterbolag, kommunalförbund samt ett antal stiftelser.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 •   15

  Revisionsdirektören informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.