Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

 • Malmö stadsrevision har granskat stöd till idéburen sektor. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen, fritidsnämnden och kulturnämnden säkerställer att stöd till idéburen sektor hanteras enligt gällande regelverk och att den interna kontrollen av detta är tillräcklig.

 • Malmö stadsrevision har gjort en förstudie av storstadspaketet, Ramavtal 8 - Storstad Malmö. Syftet med förstudien har varit att inhämta information om storstadspaketet samt att utreda eventuellt behov av fördjupad granskning av Malmö stads hantering av storstadspaketet. Genomförd förstudie visar inte på ett behov av att genomföra en fördjupad granskning under 2021 av Malmö stads hantering av storstadspaketet. Förstudien har dock identifierat några frågor som revisionen fortsätter att följa inom ramen för den grundläggande granskningen.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden gällande fördjupad granskning av avvikelsehantering.

 • Återrapportering av kulturnämndens yttrande över granskningen av hantering av konst.

 • Återrapportering av inkomna lägesbeskrivningar från kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på fördjupad granskning av arbetsmarknadsinsatser.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Remiss från kommunstyrelsen gällande förslag till riktlinjer och förändrad ansvarsfördelning av IT, digitalisering och systemförvaltning STK-2019-284.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om

  • Revisorskollegiets planeringskonferens 201202-201203
  • Revisionsplan 2020

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.