Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Beslut som fattats med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

 • Återrapportering av grundskolenämndens andra yttrande över granskningen av undervisning för nyanlända elever i grundskolan.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Revisorerna har översiktligt granskat delårsrapport 2020 Malmö stad.

 • Inbjudan från Sveriges kommuner och landsting till revisionsdialog 2020. Temat på höstens konferens är revisorernas kommunikation, dialog mellan revisionen och de som granskas samt hur kommuners och regioners ekonomi påverkats av Coronapandemin.

   

  Revisorskollegiets arbetsutskott beslutar den 14 oktober 2020 om antalet förtroendevalda som deltar på konferensen. Revisorskollegiet beslutar om vilka förtroendevalda som ska anmälas till webbseminariet den 2 november alternativt till den 16 november.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om:

  • Revisionsplan
  • Rekrytering
  • Riskanalys och planeringskonferens

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.