Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts

  sammanträden.

 • Återrapportering av inkommet yttrande från tekniska nämnden över fördjupade granskningen Upphandlingar och inköp.

 • Återrapportering av yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden gällande fördjupad granskning av ekonomiskt bistånd.

 • Återrapportering av yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden gällande fördjupad granskning av arbetet med att förebygga avhysningar.

 • Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

 • Kommunfullmäktige fastställde 19 december 2019 nytt attestreglemente att börja gälla från och med 1 april 2020. Revisorskollegiet ansvarar för att attestreglementet som är antaget av kommunfullmäktige följs. I attestinstruktionen står vem som får attestera och till vilka belopp samt vem som är ersättare.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Revisionsberättelse 2019, skrivelsen Iakttagelser & synpunkter avseende 2019 års revision, Årsredogörelse 2019 samt Årsrapporter 2019 för samtliga nämnder och styrelse.

 • Anmälan till Sveriges kommuner och regioners webbseminarium - God revisionssed i kommunal verksamhet 25 maj 2020 klockan 13.00-16.00.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om

  • Revisionsplan 2020

  • Nya chefer i kommunen

  • Utbildning god revisionssed

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.