Möte 2020-03-25

Revisorskollegiet
14:00 - 17:35 Telefonkonferens
 •   1
 •   2
 •   3

  Ekonomidirektör Anna Westerling informerar om Malmö stads årsredovisning 2019.

 •   4

  Finanschef Claes Ramel informerar om Malmö stads finansverksamhet 2019.

 •   5

  De sakkunniga revisorerna informerar om väsentliga iakttagelser vid den årliga granskningen av samtliga nämnder under 2019.

 •   6

  Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts

  sammanträden.

 •   7

  Återrapportering av grundskolenämndens yttrande över granskningen av likvärdighet i fritidshem.

 •   8

  Återrapportering av inkomna yttranden från kommunstyrelsen, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt miljönämnden över fördjupade granskningen Utlandsresor.

 •   9

  Återrapportering av yttrandet från kulturnämnden över granskningen av våld och hot på biblioteken.

 •   10

  Återrapportering av inkomna yttranden (andra uppföljningen) från kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt kulturnämnden över granskningen av direktupphandling och avtalstrohet.

 •   11

  Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa-, vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL och enligt 9§ LSS som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen avser kvartal 4 2019.

 •   12

  Inkommen remiss från kulturnämnden gällande handlingsplan för den nationella minoriteten romer i Malmö 2020-2022. Ärendenummer hos kulturnämnden är KN-2020-415.

 •   13

  Inkommen remiss från kommunstyrelsen gällande utredning av visselblåsarfunktion i Malmö stad. Ärendenummer hos stadskontoret är STK-2019-543.

 •   14

  Kommunfullmäktige fastställde 19 december 2019 nytt attestreglemente att börja gälla från och med 1 april 2020. Revisorskollegiet ansvarar för att attestreglementet som är antaget av kommunfullmäktige följs. I attestinstruktionen står vem som får attestera och till vilka belopp samt vem som är ersättare.

 •   15

  Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 •   16

  Beslut som fattas med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

 •   17

  Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 •   18

  Revisionsdirektören informerar om

  • Granskningsrapporter och revisionsberättelser

  • Slutrevisionsmötet 200416

  • Revisionsberättelsen 2019 och Synpunkter & iakttagelser

  • Revisionsplan 2020

  • Styrgruppernas möteshandlingar fr.o.m april 2020

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.