Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 •   3

  Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2020

 • Beslut som fattats med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

 • Information om grundläggande granskningar:

  • Säkringsredovisning
  • Dröjsmålsräntor
  • Fordran Migrationsverket
 • Återrapportering av inkomna yttranden från tekniska nämnden, grundskolenämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden över verifikationsgranskning 2019. Kommunstyrelsen har behandlat granskningen och beslutat att lägga informationen om rapporten till handlingarna.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Uppföljning av arbetsmiljö och systemuppföljning av SAM för år 2019.

 • Revisorskollegiets årsanalys 2019 är rapporterad och lämnad av revisionskontoret i Stratsys.

 • Förslag till riskanalys och intern kontrollplan 2020.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om:

  • Revisionsplan 2020
  • Kommek 2020
  • SKR utbildning Fullmäktige och revisionen

   

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.