Hoppa över navigering
 • Ordföranden Kent Andersson (S) har anmält förhinder till dagens sammanträde.

  Vice ordförande Per Lilja (M) är ordförande för mötet.

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 •   3

  Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2020

 • Malmö stadsrevision genom konsulten EY granskat upphandlingar och inköp vid servicenämnden och tekniska nämnden. Syftet med granskningen har varit att bedöma om inköp har direktupphandlats enligt gällande regelverk eller avropats gentemot aktuella ramavtal samt om nämndernas interna kontroll avseende upphandlingsprocessen varit tillräcklig. Syftet har även varit att bedöma om nämnderna bedriver ett tillräckligt och dokumenterat arbete för att förebygga och upptäcka oegentligheter i inköpsprocessen.

 • Revisionskontorets rapport avseende arbetet med att förebygga avhysningar.

 • Återrapportering av inkomna yttranden från kommunstyrelsen och kulturnämnden över granskningen av kulturstrategin.

 • Återrapportering av yttranden från funktionsstödsnämnden och hälsa-, vård- och omsorgsnämnden över fördjupad granskning av avvikelsehanteringen.

  Nämnderna har i sina yttranden angivit vilka åtgärder som planeras vidtas och vilken effekt vidtagna åtgärder förväntas få utifrån respektive rekommendation.

  Nämnderna ska även i ett uppföljande yttrande 2020-10-01 redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits och vilken effekt dessa haft på verksamheten.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Revisorskollegiets nämndsbudget 2020 inkl kommunfullmäktigemål.

 • Förslag till riskanalys 2020 för revisorskollegiet har upprättats. Analysen ska ligga till grund för intern kontrollplan 2020 för revisorskollegiet. Riskanalys och intern kontrollplan 2020 ska senast beslutas under revisorskollegiets sammanträde 200219.

 • Inkommen inbjudan från Stockholms stadsrevision till Starevs årskonferens i Stockholm den 26-27 maj 2020.

 • Inkommen inbjudan till Kommek-mässan i Malmö den 19-20 augusti 2020.

 • Sveriges kommuner och regioner inbjuder till utbildning om fullmäktige och revisionen den 10 mars 2020 i Stockholm.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om:

  • Arbetsfördelning bokslut 2019
  • Bokslutsmöten/slutrevisionsmöten 2019
  • Årsstämma helägda bolag
  • Revisionsplan 2020
  • Arbetsfördelning 2020

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.