Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Revisionskontorets rapport avseende ekonomiskt bistånd inom arbetsmarknads- och socialnämnden.

 • Revisionskontorets rapport avseende våld och hot på biblioteken.

 • Revisionskontorets rapport avseende likvärdighet i fritidshem

 • Med anledning av Stadsrevisionens granskning av SIP - samordnad individuell plan har hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inkommit med två yttranden. Det första yttrandet innehöll en redogörelse över vilka åtgärder som nämnden avsåg att vidta utifrån synpunkter och rekommendationer i granskningen. Det uppföljande yttrandet innehåller en redogörelse över nämndens genomförda åtgärder samt ytterligare planerade åtgärder.

 • Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa-, vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1§ Sol och enligt 9§ LSS som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker varje kvartal till kommunfullmäktige och revisorskollegiet.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Uppföljning av revisorskollegiets intern kontrollplan för 2019.

 • Revisionsplan 2020 för granskning av hela den kommunala verksamheten i Malmö stad som består av kommunstyrelsen, 14 nämnder, ett helägt kommunalt bolag som är moderbolag till åtta helägda dotterbolag och deras dotterbolag, ett antal delägda bolag med dotterbolag, kommunalförbund samt ett antal stiftelser.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om

  • Revisionsplan 2019
  • Revisionsbesök - samtliga nämnder

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.