Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 • Revisionskontorets rapport avseende granskning av utlandsresor vid kommunstyrelsen, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt miljönämnden.

 • Återrapportering av det uppföljande yttrandet från funktionsstödsnämnden avseende fördjupad granskning av LSS-verksamheten.

 • Återrapportering av inkomna yttranden från kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på fördjupad granskning av arbetsmarknadsinsatser.

 • Återrapportering av inkomna yttranden från kommunstyrelsen, tekniska nämnden, stadsbyggnadsnämnden samt arbetsmarknads- och socialnämnden avseende fördjupad granskning av hemlöshetsarbetet i Malmö stad.

   

 • Återrapportering av yttrande från arbetsmarknads- och socialnämnden gällande fördjupad granskning av missbruks- och beroendevården.

 • Återrapportering av yttrande från grundskolenämnden på fördjupad granskning av utbildning för nyanlända elever i grundskolan.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Inkommen remiss från kommunstyrelsen angående styrdokument krisberedskap enligt överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. Ärendenummer STK-2019-629.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om:

  • Revisionsplan 2019
  • Uppföljning av planeringskonferensen 2019
   - prioriteringar
  • Medarbetarenkät 2019

   

 • Revisionsdirektören informerar om:

  • Revisionsplan 2019
   Projektstatus för samtliga fördjupade granskningar i revisionsplanen är att samtliga projekt följer upprättade projektplaner.
   På revisorskollegiets sammanträde i december behandlas tre fördjupade granskningar (Ekonomiskt bistånd, våld och hot i arbetsmiljön på biblioteken samt likvärdighet i fritidshemmen) och på januarisammanträdet behandlas två fördjupade granskningar (upphandling/inköp och hemlöshet - arbete med att förebygga avhysningar).
    
  • Uppföljning av revisorskollegiets planeringskonferens 2019
   Synpunkter på planering och program för konferensen lämnas till revisionsdirektören. Nästa års planeringskonferens genomförs den 1-2 december 2020. 
   Redovisar förslag på prioriterade granskningsområden, förstudier och vilka områden som kan ingå i den grundläggande granskningen. Revisionsplanen för 2020 beslutas på revisorskollegiets decembersammanträde.
    
  • Förmöte inför bokslutsmöten
   Styrgrupp KS förmöte är flyttat från den 19 mars 2020 klockan 16.00-17.30 till den 26 mars 2020 klockan 10.30.
    
  • Medarbetarenkät 2019
   Redovisar resultatet för Malmö stad inom områdena styrning, motivation och ledarskap. Resultatet för revisionskontoret är fortsätt bättre än för Malmö stad totalt.
    

  Ordföranden påminner om revisorskollegiets julmiddag tillsammans med revisionskontorets personal den 18 december klockan 18.00.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.