Möte 2019-10-21

Revisorskollegiet
14:30 - 16:30 Triangeln 1-2
 •   1
 •   2
 •   3

  Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 •   4

  Beslut som fattats med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

 •   5

  Revisionskontorets rapport avseende hantering av inventarier och redovisning av dessa inom grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt tekniska nämnden.

 •   6
 •   7

  Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG. Revisorskollegiet beslutade 190924 §89 att styrgrupp OMSORG avrapporterar från mötet med funktionsstödsförvaltningen, hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen samt arbetsmarknads och socialförvaltningen avseende diskussion om hanteringen av ej verkställda beslut.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 •   8

  Revisorerna har översiktligt granskat förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning i delårsrapport 2019.

 •   9

  Förslag på revisorskollegiets sammanträdesdagar, revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträdesdagar samt revisorskollegiets studiedag och planeringskonferens 2020.

 •   10

  Anmäla om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 •   11

  Inkommen remiss från miljönämnden om kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler och utemiljöer för barn och unga. Ärendenummer MN-2017-3316.

 •   12

  Inkommen remiss från kommunstyrelsen gällande förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning. Ärendenummer STK-2019-1146.

 •   13

  Revisionsdirektören informerar om

  • Revisionsplan
  • Riskanalys
  • Planeringskonferens

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.