Möte 2019-10-21

Revisorskollegiet
14:30 - 16:30 Triangeln 1-2
 •   1
 •   2
 •   3

  Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

 •   4

  Beslut som fattats med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

 •   5

  Revisionskontorets rapport avseende hantering av inventarier och redovisning av dessa inom grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt tekniska nämnden.

 •   6

  Revisionskontorets förstudie avseende bostadstillsynen inom miljönämnden. Syftet med förstudien har varit att inhämta information om bostadstillsynen inom miljönämnden.

 •   7

  Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG. Revisorskollegiet beslutade 190924 §89 att styrgrupp OMSORG avrapporterar från mötet med funktionsstödsförvaltningen, hälsa-, vård och omsorgsförvaltningen samt arbetsmarknads och socialförvaltningen avseende diskussion om hanteringen av ej verkställda beslut.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 •   8

  Revisorerna har översiktligt granskat förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning i delårsrapport 2019.

 •   9

  Förslag på revisorskollegiets sammanträdesdagar, revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträdesdagar samt revisorskollegiets studiedag och planeringskonferens 2020.

 •   10

  Anmäla om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 •   11

  Inkommen remiss från miljönämnden om kemikaliekriterier för nyproduktion av lokaler och utemiljöer för barn och unga. Ärendenummer MN-2017-3316.

 •   12

  Inkommen remiss från kommunstyrelsen gällande förslag till organisation och styrning av Malmö stads lokalförsörjning. Ärendenummer STK-2019-1146.

 •   13

  Revisionsdirektören informerar om

  • Revisionsplan
  • Riskanalys
  • Planeringskonferens

 • § 106

  Revisionsdirektören informerar om

  • Revisionsplan 2019
   Projektstatus för samtliga fördjupade granskningar i revisionsplanen är att samtliga projekt följer upprättade projektplaner.
  • Upphandling av ramavtal gällande
   - Räkenskapsrevision: 1 leverantör (PwC)
   - Verksamhetsrevision: 3 leverantörer (PwC, EY, KPMG). Förnyad konkurrensutsättning för varje projekt.
  • Riskanalys
   Revisionskontoret har tagit fram ett första underlag med förslag på 20 granskningsområden 2020. Revisorerna har möjlighet att komplettera revisionskontorets underlag med fler granskningsområden senast den 24 oktober. Revisionskontorets underlag tillsammans med revisorernas komplettering kommer att behandlas på planeringskonferensen den 7-8 november.
  • Planeringskonferens
   Programmet för revisorskollegiets planeringskonferens presenteras och delas ut.
  • Revisorskollegiet besöker nämnder
   Förslag på datum och tider presenteras för revisorskollegiets besök hos nämnder.
  • IT-utbildning till revisorskollegiet
   Utbildningen föreslås genomföras den 27 november klockan 13.30-14.30. Utbildningen kommer att fokusera på funktioner i Meetings och Word. Tid kommer också att avsättas för övriga frågor och synpunkter gällande läsplattorna.
  • Nya chefer
   Maria Frej, musikchef vid Tivoli i Köpenhamn, blir ny VD och konserthuschef för Malmö Live.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.