Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets och revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträden.

  1. Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.
  2. Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.
  3. Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

   

 • Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa-, vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt 4 kap 1§ SoL och enligt 9§ LSS som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen avser kvartal 2 2019.

 • Deluppföljning 2 av revisorskollegiets intern kontrollplan för 2019.

   

 • Revisorskollegiets delårsrapport januari-augusti 2019.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

  • Revisionsplan 2019
  • Riskanalys 2020

   

   

 • Revisionsdirektören informerar om

  • Revisionsplan 2019
   Projektstatus för de fördjupade granskningarna i revisionsplanen är att samtliga projekt följer upprättade projektplaner
    
  • Delårsrapport 2019 Malmö stad
   Nämndernas prognostiserade resultat för 2019 presenteras med särskilt fokus på nämnder som prognostiserar underskott.
   Revisorernas skriftliga bedömning av delårsrapporten behandlas på revisorskollegiets sammanträde 191021.
    
  • Förmöten inför höstmöten med samtliga nämnder och bolag
   Samtliga styrgrupper har förmöten inför höstmöten med nämnderna. 
    
  • Slutrevision 2019
   Revisorerna undertecknar revisionsberättelsen för 2019 på revisorskollegiets sammanträde 200416.
    
  • Revisor i stiftelsen Södertorpsgården
   Ordinarie revisor i stiftelsen Södertorpsgården har vakantsatts till föreningsstämman i maj 2020. Revisorssuppleanten går in under verksamhetsåret 2019.
    
  • Ny chef i Malmö stad
   Louise Strand blir ny servicedirektör.
    
  • Riskanalys 2020
   Revisionskontoret tar fram ett underlag som innefattar en omvärldsanalys, verksamhetsövergripande risker samt nämndspecifika risker. Revisionskontorets underlag presenteras på revisorskollegiets sammanträde 191021. Revisorskollegiets ledamöter har möjlighet att komplettera revisionskontorets underlag med flera granskningsområden senast 191024. På planeringskonferensen  den 7-8 november kommer ett komplett underlag att behandlas.
    
  • Julavslutning
   Revisorskollegiets och revisionskontorets gemensamma julbord är bokat på restaurang Johan P 191218.

   

   

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.