Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 •   3

  Revisorskollegiets och arbetsutskottets protokoll 2019

 • Beslut som fattats med stöd av delegation anmäls till revisorskollegiet och redovisas på nästa kollegiesammanträde.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Malmö Opera och Musikteater AB, Skånes Dansteater AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Nämndsbudgeten för 2019 innehåller revisorskollegiets ansvar, verksamhet, ekonomi och mål. Revisorskollegiet beslutade 190116 om de ekonomiska ramarna för 2019.

   

 • Rapportering av funktionsstödsnämndens, hälsa- vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens statistikrapporter över hur många gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL och enligt 9 § LSS som inte har verkställts. Rapporteringen avser kvartal 4 2018.

 • Inkommen inbjudan från revisorerna i Region Stockholm till Starevs årskonferens den 21-22 maj 2019.

  Anmälan till konferensen senaste 2019-03-22.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

  • Revisionsplan 2019

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.