Möte 2019-02-20

Revisorskollegiet
14:30 - 16:00 Triangeln 1-2
 •   3

  Revisionsdirektören informerar om inkommen skrivelsen SR-2019-15 från Macsupport avseende överfakturering och otillåten direktupphandling som behandlades på revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträde 2019-02-12.

 •   4

  Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempel ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden och redovisas på nästa nämndsmöte.

   

  Revisionsdirektören informerar om beslutad periodisering av revisorskollegiets kommunbidrag för 2019.

   

 •   5

  Med anledning av att en ny mandatperiod har påbörjats har en översyn genomförts av reglementet. Utifrån det tidigare reglementet samt ett PM om underlag för revisionsreglemente från Sveriges kommuner landsting har ett förslag till nytt reglemente arbetats fram.

   

  Revisionsdirektören redogör för föreslagna ändringar och omstruktureringar i gällande reglemente för Malmö stadsrevision.

 •   6

  Bordlagt ärende § 10 på revisorskollegiets sammanträde 2019-10-16.

   

  Nominering av lekmannarevisorer och revisorer i Malmö stads bolag, stiftelser, kommunalförbund och finansiellt samordningsförbund verksamhetsår 2019-2022.

 •   8

  Inkommet protokoll från Länsstyrelsen över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.

 •   9

  Uppföljning av arbetsmiljö och systemuppföljning av SAM för år 2018.

 •   10

  Förslag till riskanalys och internkontrollplan 2019.

 •   11

  Revisorskollegiets årsanalys 2018 är inrapporterad i Stratsys. Revisorskollegiet redovisar ett överskott på 1353 tkr för år 2018.

 •   12

  Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.