Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 •   3

  Föregående sammanträdesprotokoll

 • Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempel ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som får delegeras finns med i nämndens delegationsordning. De beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till nämnden och redovisas på nästa nämndsmöte.

 • Inrättande av revisorskollegiets arbetsutskott.

 • Förslag på arbetsordning för revisorskollegiets arbetsutskott.

 • Syftet med delegation är att avlasta revisorskollegiet från visst beslutsfattande och att genom delegering av beslutsrätt effektiviseras den kommunala förvaltningen.

   

  Delegering innebär att beslutanderätt överförs från revisorskollegiet till ett utskott, en ledamot, ersättare eller en anställd som är underställda revisorskollegiet. Rätten att delegera beslut regleras dels i kommunallagen, KL (2017:725), dels i speciallagstiftning.

   

  Revisorskollegiet antog den 13 juni 2018 sin delegationsordning.

   

  I samband med att ett nytt revisorskollegium för mandatperioden 2019-2022 tillträder föreslås att revisorskollegiet fastställer ett antal tillägg och justeringar i delegationsordningen. De föreslagna ändringarna markeras i förslaget med röd text.

 • Revisorskollegiet är anställningsmyndighet och har arbetsmiljöansvar. Det innebär att nämnden ska bedriva sin verksamhet enligt gällande arbetsmiljölagstiftning, Malmö stads personalpolicy och arbetsmiljöprocess samt ansvara för att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp.

  I 6 § AFS 2001:1 regleras att arbetsgivaren ska fördela arbetsmiljöuppgifter. Ansvaret ligger kvar hos arbetsgivaren, men arbetsmiljöuppgifterna fördelas i verksamheten på ett sådant sätt att risker i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås.

  För att kunna leva upp till kraven föreslås nämnden fördela arbetsmiljöuppgifterna till revisionsdirektören.

 • Revisorskollegiets indelning i styrgrupper 2019-2023.

 • Nominering av lekmannarevisorer och revisorer i Malmö stads bolag, stiftelser, kommunalförbund och finansiellt samordningsförbund verksamhetsår 2019-2022.

 • Revisorskollegiets sammanträdesdagar, AU:s sammanträdesdagar samt revisorskollegiets studiedag och planeringskonferens 2019.

 • Revisionsplan för år 2019.

 • Revisorskollegiets nämndsbudget för 2019 innehåller nämndens ansvar, planering av verksamhet och ekonomi. Revisorskollegiet mål behandlas på revisorskollegiet sammanträde 2019-03-20.

 • Revisorskollegiet ansvarar för att attestreglementet som är antaget av kommunfullmäktige följs. I attestinstruktionen står vem som får attestera och till vilka belopp samt vem som är ersättare.

 • Utseende av Malmö stadsrevisions representant i Starev.

 • Sammanfattning över uppföljning av arbetet med intern kontroll 2018 för revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om

  • Arvoden och förlorad arbetsförtjänst
  • När och hur revisorskollegiets handlingar tillgängliggörs
  • Praktiskt om inbjudan och handlingar till styrgruppsmöten
  • Säkerhet och utrymningsvägar i stadshusets lokaler
  • Information om revisorskollegiets personuppgiftsansvar
  • Kontaktuppgifter till revisorskollegiets ledamöter

Det finns inga sammanträden att visa än

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.