Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare samt tid för justering

 •   2

  Fastställande av dagens föredragningslista

 • Föregående protokoll från revisorskollegiets arbetsutskotts sammanträde.

 • Enhetschef på stadskontorets ekonomiavdelning Claes Ramel är inbjuden för att informera om Malmö stads finansverksamhet 2022.

 • Ekonomidirektör Anna Westerling är inbjuden för att informera om Malmö stads årsredovisning 2022.

 • Information från samtliga sakkunniga på revisionskontoret om granskningen av Malmö stads årsredovisning 2022 samt om väsentliga iakttagelser vid den årliga granskningen av styrelsens och nämndernas interna kontroll, verksamhet, ekonomi och räkenskaper under 2022.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och servicenämnden över granskningen av effektivisering.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från miljönämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsen över granskningen av ärendeprocessen.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, fritidsnämnden, kulturnämnden och överförmyndarnämnden över granskningen Intern kontroll.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från kommunstyrelsen, servicenämnden, grundskolenämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden över fördjupade granskningen ”Redovisningsenheterna”.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från kommunstyrelsen, servicenämnden, grundskolenämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden över granskningen av löneprocessen.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från kommunstyrelsen, arbetsmarknads- och socialnämnden, gymnasie- och utbildningsnämnden och servicenämnden över granskningen av arbetsmarknadsåtgärder.

 • Återrapportering av uppföljande yttrande från grundskolenämnden över granskningen av grundsärskolan.

 • Återrapportering av uppföljande yttranden från kommunstyrelsen, servicenämnden, funktionsstödsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden över granskningen av dataskyddsarbetet (GDPR).

 • Återrapportering av yttrande från kommunstyrelsen över granskningen av uppsikt över delägda bolag och kommunalförbund.

 • Återrapportering av yttranden från kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden över granskningen av inköp och avtal.

 • Återrapportering av yttranden från miljönämnden, servicenämnden, stadsbyggnadsnämnden och tekniska nämnden över granskningen Intern kontroll 2022.

 • Återrapportering av yttranden från arbetsmarknads- och socialnämnden samt grundskolenämnden över granskningen av användning av tolkar

 • Återrapportering av yttranden från fritidsnämnden och kulturnämnden över granskningen av Likvärdighet och delaktighet – kultur och fritid för barn och unga.

 • Återrapportering av yttranden från grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden över granskningen av särskilt stöd i grundskola och gymnasieskola.

 • Återrapportering av yttrande från hälsa-, vård- och omsorgsnämnden över granskningen av handläggning av hemtjänstärenden.

 • Information från möten i styrgrupperna KS, TSM, SKOLA och OMSORG.

   

  Information från lekmannarevisorerna i Malmö Stadshus AB, MKB Fastighets AB, Malmö kommuns Parkerings AB, Parkeringsövervakning i Malmö AB, Boplats Syd AB, Malmö Leasing AB, Minc i Sverige AB, Malmö Stadsteater AB, Malmö Live konserthus AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Sydvatten AB, Sweden Water Research AB, Kommunassurans Syd Försäkrings AB och Medeon AB.

   

  Information från revisorerna i kommunalförbundet Räddningstjänsten Syd, kommunalförbundet VA Syd, stiftelsen Malmö Sommargårdar, stiftelsen Kockum Fritid, stiftelsen Malmö Symfoniorkester, stiftelsen Spillepeng, stiftelsen Mecena och i det finansiella samordningsförbundet Finsam.

 • Rapportering av funktionsstödsnämnden, hälsa-, vård- och omsorgsnämndens samt arbetsmarknads- och socialnämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts.

 • Anmälan om inkomna, upprättade och avgående skrivelser till revisorskollegiet.

 • Revisionsdirektören informerar om

  • Slutrevision 2023-04-17

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.