Hoppa över navigering
 • Lovisa Edvardsson på KPMG redogör för granskningen av likvärdighet och delaktighet – kultur och fritid för barn och unga.

   

  Syftet har varit att bedöma om fritidsnämnden och kulturnämnden säkerställer likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga. Den sammanfattande bedömningen är att de granskade nämnderna i stora delar säkerställer likvärdighet och delaktighet i sina verksamheter för barn och unga.

 • Liz Gard på KPMG redogör för granskningen av avseende inköp och avtal i Malmö stad. 

   

  Syftet med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen, funktionsstödsnämnden samt hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har en tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal.Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen, hälsa-, vård- och omsorgsnämnden samt funktionsstödsnämnden inte har en helt tillräcklig intern kontroll i inköpsverksamheten avseende inköp och ingångna avtal.

   

  Det saknas bland annat en gemensam avtalsdatabas i staden där samtliga avtal (förvaltningsspecifika och stadsövergripande) finns registrerade och är sökbara, vilket ökar risken för personberoende. Stickprovsgranskning visar att det både inom hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och inom funktionsstödsnämnden finns brister avseende direktupphandlingar. Stickprov visar att avvikelser vid val av leverantör förekommer trots befintliga ramavtal, vilket kan få juridiska konsekvenser. Det har vidare noterats att det finns risk att otillåtna direktupphandlingar har genomförts. Granskningen visar också att det saknas dokumenterade riktlinjer och rutiner som stöd i avtalsuppföljningen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.