Möte 2018-10-24

Grundskolenämnden
09:00 - 12:00 Grundskoleförvaltningen, Rönnblomsgatan 6a, våning 9, C9-1
 •   1
 •   2

  I motionen föreslås att förutsättningarna för ett projekt i syfte att motverka antisemitism i Malmö ska utredas och att detta projekt ska innefatta framtagandet av en informationsbok på temat, vilken skulle bli obligatorisk i alla Malmös skolor. Grundskoleförvaltningen gör bedömningen att det idag finns tillräckliga strukturer för att säkra undervisningens kvalitet inom läroplansområdet normer och värden. Eftersom det är upp till professionen att göra didaktiska avvägningar för undervisningen utifrån uppdraget i läroplanen ser grundskoleförvaltningen motionärens förslag om att göra ett visst undervisningsmaterial obligatoriskt som svårgenomförbart.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   3

  Grundskoleförvaltningen har följt upp de förbättringsåtgärder som grundskolenämnden beslutat om utifrån de internkontrollgranskningar som genomfördes under 2017. Förbättringsarbetet har löpt under 2018. Uppföljning av förbättringsåtgärderna redovisas i uppföljningsrapporten utifrån respektive risk.

 •   4

  Granskningen visar att det inte finns en gemensam skriftlig rutin framtagen för ut- och återlämning av elektronisk utrustning i förvaltningen. För att säkerställa att det befintliga Inventarieförteckningen är aktuell och korrekt föreslås åtgärd i form av dokumentation av förvaltningsövergripande rutiner för hur registret ska uppdateras och underhållas. Förvaltningen föreslås också utreda möjligheterna att använda ett digitalt inventariesystemprogram.

 •   5

  Grundskolenämnden uppdrog den 23 maj 2018 åt grundskoleförvaltningen att återkomma till nämnden med ett underlag för framtagande av en samlad strategi för ökad likvärdighet och minskad skolsegregation. I föreliggande rapport presenteras en aktuell bild av utvecklingen på området, tillsammans med en kartläggning av förvaltningens arbete.

 •   6

  Grundskoleförvaltningen har tagit del av den av stadsrevisionen initierade granskningen som rör våldsbejakande miljöer. De rekommendationer som ges till de granskade nämnderna om att fortsätta att utveckla evidensbaserade insatser och metoder samt att Communities that care (CTC) som styrmodell framöver följs upp och utvärderas ligger i linje med hur arbetet är tänkt att bedrivas inom grundskoleförvaltningen.

   

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   7

  Enligt en ny bestämmelse i skollagen, 2 kap. 8a, ska huvudmannen utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att se till att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.

 •   8

  Befintliga idrottslokaler i Malmö samutnyttjas mellan grundskoleförvaltningen och fritidsförvaltningen för skolans utbildning i ämnet idrott och hälsa och för föreningslivets behov av lokaler för att utöva idrott. I kommunfullmäktiges budget 2017 gavs grundskolenämnden och fritidsnämnden i uppdrag att ta fram modell för fördelning och användande för framtida sporthallar och gymnastikhallar (hädanefter: modellen). Enligt kommunfullmäktige måste styrmodellen för kommande sporthallar och gymnastiksalar bli ändamålsenlig.

   

  En modell där bland annat arenor för samverkan vid planering av idrottslokaler, användande, driftsansvar och kostnader har under hösten 2017 – våren 2018 tagits fram i samverkan mellan skolförvaltningarna och fritidsförvaltningen.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   9

  Lokalförsörjningsplanen för grundskoleverksamheten i Malmö stad har som övergripande syfte att beskriva och redogöra för bland annat befolkningsprognosen, verksamhetens platsutveckling och lokalbehov. I planen presenteras även planer för omlokalisering till följd av bland annat myndighetskrav och ombyggnationer.

   

  Den fortsatta ökningen av antalet grundskoleelever i Malmö har stor inverkan på grundskoleverksamheten och därigenom stor påverkan på behovet av grundskoleplatser. Volymutvecklingen kräver såväl förtätning av skolplatser i det befintliga lokalbeståndet som en del ombyggnationer och nybyggnationer.

   

  De senaste årens lokalförsörjningsplaner har beskrivit en historiskt hög byggtakt av nya grundskolor. Under 2010-talet kommer det att byggas fler skolor än 80-, 90- och 2000-talet tillsammans. Under 80-, 90- och 2000-talet byggdes det totalt åtta nya grundskolor. Den höga byggtakten kommer att fortsätta de närmaste åren och en lägre takt förväntas inte förrän utgången av 2023.

   

  Slutsatsen i årets lokalförsörjningsplan är att det under perioden kommer finnas merkapacitet i delar av staden som möjliggör och underlättar planeringen för åtgärdande av lokaler som inte bedöms vara ändamålsenliga eller är i behov av åtgärder för att uppfylla gällande myndighetskrav och riktlinjer. De nyproducerade grundskolorna kommer kunna bidra till denna planering och utgöra en ändamålsenlig och effektiv resurs för det omlokaliseringsbehov som kan tänkas uppstå som följd av åtgärder i befintliga grundskolebyggnader.

   

  Utbyggnadsvolymen som presenteras i lokalförsörjningsplanen möjliggör ett handlingsutrymme som resulterar i flera föreslagna inriktningar och ställningstaganden med påverkan på platserna och grundskolesektorn.

   

  Fastighets- och gatukontoret begär på uppdrag av Kommunstyrelsen årligen in uppgifter för att sammanställa kommunens samlade lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplan för grundskoleverksamheten 2020–2029 kommer att utgöra del av underlaget för att sammanställa kommunnens samlade plan.

  Bilagor

  Ladda ner alla filer under punkten
 •   10

  Anmälan av protokoll från grundskolenämndens arbetsutskott 2018-10-12.

 •   11

  En förteckning över anmälningar till huvudmannen avseende kränkande behandling enligt 6 kap 10 § har tagits fram.

 •   12

  Enligt 6 kap 37 § kommunallagen kan en nämnd lämna över rätten att fatta beslut i vissa ärenden, så kallad delegering. Nämnden kan delegera till exempelvis ett utskott, en ledamot eller tjänsteperson. De beslut som får delegation och som nämnden beslutar ska anmälas till nämnden ska redovisas på nästa nämndsmöte.

 •   13

  Anmälan av inkomna och avgivna skrivelser.

 •   14
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.